Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

Νόμος 4495/2017 με τίτλο "Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις".
Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 3 του νομοσχεδίου ορίζει σαν «Ταυτότητα Κτiρίου» το φάκελο με όλα τα στοιχεία του κτιρίου. Ο φάκελος αυτός δημιουργείται, αλλάζει και τηρείται από τον αρμόδιο μηχανικό. Αυτό το φάκελο είναι υποχρεωμένοι να φυλάσσουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων. Σύμφωνα με το νόμο, δε, είναι υποχρεωτικό να φυλάσσεται και αντίγραφο της «Ταυτότητας κτιρίου», του φακέλου δηλαδή, σε ειδικό χώρο εντός του κτιρίου.
Προσοχή: όταν αναφέρεται σε ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου εννοείται πραγματικός φάκελος και όχι η ηλεκτρονική του μορφή.
Το έντυπο της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας μαζί με το πιστοποιητικό πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτιρίου θα πρέπει να τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και αποτελούν στοιχεία ελέγχου. Το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος θα προχωρεί σε δειγματοληπτικούς ελέγχους κάθε χρόνο σε ποσοστό 3% των κτιρίων που έχουν λάβει την Ηλεκτρονική Ταυτότητα.
Το Νομοσχέδιο προβλέπει και πολύ αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων. Πιο συγκεκριμένα, στη περίπτωση που αποδειχθεί είτε κατά τη συμπλήρωση είτε κατά τη διάρκεια κάποιου ελέγχου ότι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα περιλαμβάνει ψευδή στοιχεία τότε υπάρχει επιβολή ποινικών κυρώσεων. Επιπρόσθετα, θα υπάρχει και η επιβολή προστίμου. Πιο συγκεκριμένα τα πρόστιμα κυμαίνονται από 2.000 έως 20.000 ευρώ ανάλογα με την επιφάνεια του κτιρίου που δεν έχει αποτυπωθεί στην ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου.
Δικαιολογητικά για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου
Tα δικαιολογητικά που πρέπει να περικλείονται στο φάκελο όπως ορίζει ο νόμος είναι:
 1. Η οικοδομική άδεια του κτιρίου, η οποία έχει θεωρηθεί από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
 2. Τα σχέδια της οικοδομικής άδειας εγκεκριμένα και θεωρημένα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
 3. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού.
 4. Τα σχέδια κατόψεων, όπως αποτυπώνουν την τελική κατασκευή του κτιρίου. Επίσης την οποιαδήποτε αναγκαία ενημέρωση ή αναθεώρηση της οικονομικής άδειας κατά τις κείμενες διατάξεις.
 5. Το έντυπο ελέγχου για την αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου αυτού, στ. το έντυπο ελέγχου για τη στατική μελέτη του κτιρίου.
 6. Tο έντυπο ελέγχου για τις μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου.
 7. Tο βίντεο, όπου καταγράφονται οι χώροι και όλες οι εγκαταστάσεις του κτιρίου. Επίσης, θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία λήξης του.
 8. Tον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου.
 9. Πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας Κτιρίου.
Ποιοι ιδιοκτήτες πρέπει να εκδώσουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου;
Αρχικά το νομοσχέδιο αφορούσε ιδιοκτήτες ακινήτων των οποίων τα ακίνητα τους έχουν άδεια με ημερομηνία έκδοσης μετά την 1.1.2011, δηλαδή νέα κατασκευασμένα κτίρια. Στη συνέχεια όμως, ο νόμος θα εφαρμοσθεί σε όλα τα υπάρχοντα κτίρια τα οποία έχουν ημερομηνία έκδοσης άδειας πριν την 1.3.2012. Η υποχρέωση έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου αφορά και τα κτίσματα χωρίς οικοδομική άδεια. Εν γένει η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου αφορά όλα τα κτίσματα της επικράτειας, κατασκευασμένα και αυτά που θα αναγερθούν στο μέλλον. Έτσι, όπως γίνεται κατανοητό η Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίου αφορά όλα τα κτίρια της ελληνικής επικράτειας.
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων όλης της χώρας, είναι υποχρεωμένοι να προσλάβουν και να πληρώσουν ιδιώτη μηχανικό που θα κάνει αυτοψία και θα εκδώσει Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας κτιρίου.
Οι ιδιοκτήτες όλων των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι μέσα σε χρονικό πλαίσιο μιας δεκαπενταετίας (15έτη) να έχουν προσλάβει ιδιώτη μηχανικό που:
 1. Θα διενεργήσει αυτοψία.
 2. Θα συμπληρώσει ειδικό έντυπο, σύμφωνα με ότι προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα.
 3. Θα εκδώσει το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας κτιρίου ή το Πιστοποιητικό πληρότητας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας.
Έπειτα, η αντίστοιχη Υπηρεσία Δόμησης, δηλαδή η παλιά Πολεοδομία, θα αναλάβει να εκδώσει το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής. Αυτό το Πιστοποιητικό θα καταχωρηθεί από ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το πιστοποιητικό που θα εκδοθεί θα αντικαταστήσει σε ισχύ τη βεβαίωση νομιμότητας του Ν.4178/2013. Επιπρόσθετα, θα είναι απαραίτητο έγγραφο για τη σύναψη οποιαδήποτε δικαιοπραξίας. Η Ταυτότητα κτιρίου θα πρέπει να υποχρεώνεται μετά από κάθε εργασία που πραγματοποιείται στο κτίριο και για την οποία απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών από δημόσια αρχή.
Χρονικό πλαίσιο που πρέπει να κινητοποιηθούν οι ιδιοκτήτες ώστε να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Προεδρικό Διάταγμα:
 1. Eντός 10 ετών αν στην προκειμένη ιδιοκτησία δεν υπάρχουν κάποιες αυθαίρετες κατασκευές.
 2. Εντός 5 ετών σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, που δεν υπάρχει κάποια αυθαίρετη κατασκευή, από την ημερομηνία έναρξης του ηλεκτρονικού συστήματος ταυτότητας κτιρίου.
Για τα κτίρια που δεν έχουν γίνει οι ανάλογες αλλαγές που προβλέπονται από το νόμο υπάρχουν οι εξής διαδικασίες:
Α. Προβλέπονται περιοδικοί έλεγχοι ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου.
Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να ελέγχονται κάθε 8 έτη τα εξής ακίνητα:
 • Kτήρια Συνάθροισης κοινού
 • Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά κτίρια
 • Εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, αγορές και υπεραγορές
 • τα κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ, καθώς και αυτά που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και στεγάζουν υπηρεσίες αυτού.
Θα πρέπει να ελέγχονται κάθε 10 έτη τα εξής:
 • Kτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικία
 • Εμπορικά καταστήματα
 • Σχολεία και φροντιστήρια
 • Γραφεία
 • Σωφρονιστικά κτίρια
Θα πρέπει να ελέγχονται κάθε 15 έτη τα εξής:
 • Σταθμοί Αυτοκινήτων
 • Αποθήκες
 • Κτίρια με χρήση που δεν υπάγεται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες
Ηλεκτρονικό μητρώο για κάθε ακίνητο
Το ηλεκτρονικό μητρώο των κτιρίων έχει ως σκοπό να καταγράψει όλα τα κτίρια της χώρας, τόσο αυτά που ανήκουν στο δημόσιο όσο και τα ιδιωτικά. Πιο συγκεκριμένα, να γίνει καταγραφή και αποτύπωση όλων των στοιχείων σε συγκεκριμένη πλατφόρμα που θα βρίσκεται στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Προτεραιότητα θα έχουν τα αυθαίρετα που θα έχουν κανονίσει τα σχετικά με τους νόμους της τακτοποίησης. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 5 ετίας.
Η καταγραφή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτιρίου είναι υποχρεωτική. Ακίνητα που δεν διαθέτουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίου δεν θα έχουν τη δυνατότητα μεταβίβασης του ακινήτου. Ακόμη, μετά το πέρας των προθεσμιών όλα τα ακίνητα που δεν έχουν κάνει τις ανάλογες ρυθμίσεις, θα υπολογίζονται ως αυθαίρετα.
Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί ψευδή στοιχεία, θα υπάρχουν κυρώσεις και πρόστιμα από 2.000 έως 20.000 ευρώ. Υπάρχει ακόμα και η πιθανότητα για στέρηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του μηχανικού από δύο έως 24 μήνες. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίου αφορά τόσο το συνολικό κτίριο όσο και για τις αυτοτελείς ιδιοκτησίες, οριζόντιες ή κάθετες. Για να μειωθούν οι καθυστερήσεις στις περιπτώσεις που αφορά συνιδιοκτησία, θα δίνεται η δυνατότητα να ξεκινήσει με τη διαδικασία ο κάθε ιδιοκτήτης ξεχωριστά για το διαμέρισμα του.
Σε περίπτωση που γίνεται εργασία εκτός της άδειας δομήσεως ή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, αυτή η εργασία θα θεωρείται αυθαίρετη και θα επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα.
Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 3 του νομοσχεδίου ορίζει σαν «Ταυτότητα κτιρίου» το φάκελο με όλα τα στοιχεία του κτιρίου. Ο φάκελος αυτός δημιουργείται, αλλάζει και τηρείται από τον αρμόδιο μηχανικό. Αυτό το φάκελο είναι υποχρεωμένοι να φυλάσσουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων. Σύμφωνα με το νόμο, δε, είναι υποχρεωτικό να φυλάσσεται και αντίγραφο της «Ταυτότητας κτιρίου», του φακέλου δηλαδή, σε ειδικό χώρο εντός του κτιρίου.
Προσοχή: όταν αναφέρεται σε ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου εννοείται πραγματικός φάκελος και όχι η ηλεκτρονική του μορφή.
Το έντυπο της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας μαζί με το πιστοποιητικό πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτιρίου θα πρέπει να τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και αποτελούν στοιχεία ελέγχου. Το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος θα προχωρεί σε δειγματοληπτικούς ελέγχους κάθε χρόνο σε ποσοστό 3% των κτιρίων που έχουν λάβει την Ηλεκτρονική Ταυτότητα.
Το Νομοσχέδιο προβλέπει και πολύ αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων. Πιο συγκεκριμένα, στη περίπτωση που αποδειχθεί είτε κατά τη συμπλήρωση είτε κατά τη διάρκεια κάποιου ελέγχου ότι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα περιλαμβάνει ψευδή στοιχεία τότε υπάρχει επιβολή ποινικών κυρώσεων. Επιπρόσθετα, θα υπάρχει και η επιβολή προστίμου. Πιο συγκεκριμένα τα πρόστιμα κυμαίνονται από 2.000 έως 20.000 ευρώ ανάλογα με την επιφάνεια του κτιρίου που δεν έχει αποτυπωθεί στην ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου.
Δικαιολογητικά για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου
Tα δικαιολογητικά που πρέπει να περικλείονται στο φάκελο όπως ορίζει ο νόμος είναι:
 1. Η οικοδομική άδεια του κτιρίου, η οποία έχει θεωρηθεί από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
 2. Τα σχέδια της οικοδομικής άδειας εγκεκριμένα και θεωρημένα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
 3. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού.
 4. Τα σχέδια κατόψεων, όπως αποτυπώνουν την τελική κατασκευή του κτιρίου. Επίσης την οποιαδήποτε αναγκαία ενημέρωση ή αναθεώρηση της οικονομικής άδειας κατά τις κείμενες διατάξεις.
 5. Το έντυπο ελέγχου για την αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου αυτού, στ. το έντυπο ελέγχου για τη στατική μελέτη του κτιρίου.
 6. Tο έντυπο ελέγχου για τις μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου.
 7. Tο βίντεο, όπου καταγράφονται οι χώροι και όλες οι εγκαταστάσεις του κτιρίου. Επίσης, θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία λήξης του.
 8. Tον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου.
 9. Πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας Κτιρίου.
Ποιοι ιδιοκτήτες πρέπει να εκδώσουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου;
Αρχικά το νομοσχέδιο αφορούσε ιδιοκτήτες ακινήτων των οποίων τα ακίνητα τους έχουν άδεια με ημερομηνία έκδοσης μετά την 1.1.2011, δηλαδή νέα κατασκευασμένα κτίρια. Στη συνέχεια όμως, ο νόμος θα εφαρμοσθεί σε όλα τα υπάρχοντα κτίρια τα οποία έχουν ημερομηνία έκδοσης άδειας πριν την 1.3.2012. Η υποχρέωση έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου αφορά και τα κτίσματα χωρίς οικοδομική άδεια. Εν γένει η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου αφορά όλα τα κτίσματα της επικράτειας, κατασκευασμένα και αυτά που θα αναγερθούν στο μέλλον. Έτσι, όπως γίνεται κατανοητό η Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίου αφορά όλα τα κτίρια της ελληνικής επικράτειας.
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων όλης της χώρας, είναι υποχρεωμένοι να προσλάβουν και να πληρώσουν ιδιώτη μηχανικό που θα κάνει αυτοψία και θα εκδώσει Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας κτιρίου.
Οι ιδιοκτήτες όλων των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι μέσα σε χρονικό πλαίσιο μιας δεκαπενταετίας (15έτη) να έχουν προσλάβει ιδιώτη μηχανικό που:
 1. Θα διενεργήσει αυτοψία.
 2. Θα συμπληρώσει ειδικό έντυπο, σύμφωνα με ότι προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα.
 3. Θα εκδώσει το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας κτιρίου ή το Πιστοποιητικό πληρότητας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας.
Έπειτα, η αντίστοιχη Υπηρεσία Δόμησης, δηλαδή η παλιά Πολεοδομία, θα αναλάβει να εκδώσει το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής. Αυτό το Πιστοποιητικό θα καταχωρηθεί από ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το πιστοποιητικό που θα εκδοθεί θα αντικαταστήσει σε ισχύ τη βεβαίωση νομιμότητας του Ν.4178/2013. Επιπρόσθετα, θα είναι απαραίτητο έγγραφο για τη σύναψη οποιαδήποτε δικαιοπραξίας. Η Ταυτότητα κτιρίου θα πρέπει να υποχρεώνεται μετά από κάθε εργασία που πραγματοποιείται στο κτίριο και για την οποία απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών από δημόσια αρχή.
Χρονικό πλαίσιο που πρέπει να κινητοποιηθούν οι ιδιοκτήτες ώστε να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Προεδρικό Διάταγμα:
 1. Eντός 10 ετών αν στην προκειμένη ιδιοκτησία δεν υπάρχουν κάποιες αυθαίρετες κατασκευές.
 2. Εντός 5 ετών σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, που δεν υπάρχει κάποια αυθαίρετη κατασκευή, από την ημερομηνία έναρξης του ηλεκτρονικού συστήματος ταυτότητας κτιρίου.
Για τα κτίρια που δεν έχουν γίνει οι ανάλογες αλλαγές που προβλέπονται από το νόμο υπάρχουν οι εξής διαδικασίες:
Α. Προβλέπονται περιοδικοί έλεγχοι ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου.
Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να ελέγχονται κάθε 8 έτη τα εξής ακίνητα:
 • Kτήρια Συνάθροισης κοινού
 • Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά κτίρια
 • Εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, αγορές και υπεραγορές
 • τα κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ, καθώς και αυτά που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και στεγάζουν υπηρεσίες αυτού.
Θα πρέπει να ελέγχονται κάθε 10 έτη τα εξής:
 • Kτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικία
 • Εμπορικά καταστήματα
 • Σχολεία και φροντιστήρια
 • Γραφεία
 • Σωφρονιστικά κτίρια
Θα πρέπει να ελέγχονται κάθε 15 έτη τα εξής:
 • Σταθμοί Αυτοκινήτων
 • Αποθήκες
 • κτίρια με χρήση που δεν υπάγεται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες
Ηλεκτρονικό μητρώο για κάθε ακίνητο
Το ηλεκτρονικό μητρώο των κτιρίων έχει ως σκοπό να καταγράψει όλα τα κτίρια της χώρας, τόσο αυτά που ανήκουν στο δημόσιο όσο και τα ιδιωτικά. Πιο συγκεκριμένα, να γίνει καταγραφή και αποτύπωση όλων των στοιχείων σε συγκεκριμένη πλατφόρμα που θα βρίσκεται στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Προτεραιότητα θα έχουν τα αυθαίρετα που θα έχουν κανονίσει τα σχετικά με τους νόμους της τακτοποίησης. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 5 ετίας.
Η καταγραφή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτιρίου είναι υποχρεωτική. Ακίνητα που δεν διαθέτουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίου δεν θα έχουν τη δυνατότητα μεταβίβασης του ακινήτου. Ακόμη, μετά το πέρας των προθεσμιών όλα τα ακίνητα που δεν έχουν κάνει τις ανάλογες ρυθμίσεις, θα υπολογίζονται ως αυθαίρετα.
Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί ψευδή στοιχεία, θα υπάρχουν κυρώσεις και πρόστιμα από 2.000 έως 20.000 ευρώ. Υπάρχει ακόμα και η πιθανότητα για στέρηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του μηχανικού από δύο έως 24 μήνες. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίου αφορά τόσο το συνολικό κτίριο όσο και για τις αυτοτελείς ιδιοκτησίες, οριζόντιες ή κάθετες. Για να μειωθούν οι καθυστερήσεις στις περιπτώσεις που αφορά συνιδιοκτησία, θα δίνεται η δυνατότητα να ξεκινήσει με τη διαδικασία ο κάθε ιδιοκτήτης ξεχωριστά για το διαμέρισμα του.
Σε περίπτωση που γίνεται εργασία εκτός της άδειας δομήσεως ή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, αυτή η εργασία θα θεωρείται αυθαίρετη και θα επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα.
Πηγή: myconstructor.gr